Njoftim për ndërmarrjet të vendosura në likuidim

NJOFTIM PËR TË GJITHË KREDITORËT DHE PRONARËT E NDËRMARRJEVE TË VENDOSURA NË PROCESIN E LIKUIDIMIT NGA AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka vendosur ndërmarrjet e listuara në procesin e likuidimit:

Nr. ID e NSh-së Emri i NSh-së Kategoria Komuna Regjioni
1 GJI174 Industria e Qeramikës KIS Aset Kaçanik Gjilan
2 PRN204 Gazela Aset Prishtinë Prishtinë
3 PRN211 Sirovina Banat Aset Obiliq Prishtinë

Çdo person apo person juridik i cili pretendon se ka të drejtë kërkese dhe/apo interesi ndaj këtyre ndërmarrjeve apo aseteve të ndërmarrjes duhet të parashtroj Dëshminë e Kërkesës dhe/apo Dëshminë e Interesit sipas nenit 7 dhe nenit 23 të Shtojcës të Ligjit Nr. 04/L-034 për AKP-në.

Për më shumë informata për secilën ndërmarrje apo aset dhe afatit për parashtrimin Dëshmisë së Kërkesës dhe/apo Dëshmisë së interesit, vizitoni faqen e internetit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe klikoni në njoftimet individuale në shtegjet e mëposhtme:

Shtegu në gjuhën shqipe: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,57
Shtegu në gjuhën serbe: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,57
Shtegu në gjuhën angleze: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=2,57

OBAVEŠTENJE ZA SVE POVERIOCE I VLASNIKE DRUŠTVENIH PREDUZEĆA UVEDENIH U POSTUPAK LIKVIDACIJE OD STRANE KOSOVSKE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

Odbor direktora Kosovske agencije za privatizaciju uveo je u postupak likvidacije dole navedena preduzeća:

Br. ID DP-a Naziv DP-a Kategorija Opština Region
1 GJI174 Industria e Qeramikës KIS Imovina Kačanik Gnjilane
2 PRN204 Gazela Imovina Priština Priština
3 PRN211 Sirovina Banat Imovina Obilić Priština

Svaka osoba ili pravno lice koje tvrdi da ima pravo na potraživanje i/ili interes u vezi sa ovim preduzećima ili imovinom preduzeća treba da podnese Dokaz o potraživanju i/ili Dokaz o interesu shodno članu 7 i članu 23 Priloga Zakona br. 04/L-034 o KAP-u.

Za više informacija o svakom preduzeću ili imovini i roku za podnošenje Dokaza o potraživanju i/ili Dokaza o interesu, posetite internet stranicu Kosovske agencije za privatizaciju i kliknite na pojedinačna obaveštenja na linkovima dole:

Link na albanskom jeziku: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,57
Link na sprskom jeziku: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,57
Link na engleskom jeziku: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=2,57