Kushtetuesja hedh poshtë ankesën e deputetit të dënuar për korrupsion, Etem Arifi

Deputeti Etem Arifi ka marrë refuzim edhe nga Gjykata Kushtetuese në lidhje me ankesat e tij, pasi është dënuar për korrupsion, e kjo i është konfirmuar në të gjitha instancat e drejtësisë.


Gjykata Kushtetuese nuk i ka dhënë të drejtë deputetit Etem Arifi, i cili ishte ankuar për aktgjykimin e Gjykatës Supreme për rastin e tij.

Etem Arifi, deputeti që është shpallur fajtor nga Gjykata Themelore e Prishtinës, pastaj edhe nga Gjykata e Apelit, ka kërkuar vlerësim të kushtetueshmërisë të aktgjykimit të Supremes, e cila ia ka refuzuar ankesën.

“Parashtruesi i kërkesës pretendonte se me aktgjykimin e kontestuar i janë shkelur të drejtat e tij, të garantuara me nenin 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në lidhje me nenin 6 (E drejta për një proces të rregullt) të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut”, thuhet në njoftimin e Gjykatës Kushtetuese.

Ndaj Deputetit Etem Arifi, i dënuar për veprën penale mashtrim me subvencione Gjykata e Prishtinës ka lëshuar urdhëresë për paraqitjen në Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë për ta vuajtur dënimin për veprën penale mashtrim me subvencione.

Aktvendimi:

Lënda: KI 71/20Parashtrues: Etem ArifiObjekt i çështjes së kërkesës ishte vlerësimi i kushtetutshmërisë së aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës [Pml. nr. 380/2019], të datës 30 janar 2020, me të cilin ishte refuzuar si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e parashtruesit të kërkesës, ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë [PKR.nr.740/2016], të datës 20 prill 2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës [PAKR.nr.328/19], të datës 20 gusht 2019. Parashtruesi i kërkesës pretendonte se me aktgjykimin e kontestuar i janë shkelur të drejtat e tij, të garantuara me nenin 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në lidhje me nenin 6 (E drejta për një proces të rregullt) të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut. Parashtruesi i kërkesës kërkoi nga Gjykata edhe vendosjen e masës së përkohshme duke theksuar se: “Jemi afër datës e cila është caktuar që Parashtruesi të paraqitet në institucionin korrektues për mbajtjen e dënimit, e që është 04.05.2020. Caktimi i masës së përkohshme nga ana e Gjykatës Kushtetuese është i domosdoshëm dhe me rëndësi jetike për Parashtruesin e kërkesës”. Kërkesa bazohej në paragrafin 7 të nenit 113 [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara] të Kushtetutës, në nenet 22 [Procedimi i kërkesës], 27 [Masat e përkohshme] dhe 47 [Kërkesa individuale] të Ligjit nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese, si dhe në rregullat 32 [Parashtrimi i kërkesave dhe përgjigjeve] dhe 56 [Kërkesa për masë të përkohshme] të Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese.– Kolegji shqyrtues propozoi që, në pajtim me paragrafët 1 dhe 7 të nenit 113 të Kushtetutës, me nenin 20 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe me rregullat 39 (2) e 59 (2) të Rregullores së punës, kërkesa të shpallet e papranueshme