Shpallje publike për qiradhënie

Agjencia kosovare e privatizimit përmes këtij njoftimi publik njofton të interesuarit për qiramarrje të këtyre aseteve të ndërmarrjeve shoqërore, të renditura në shtigjet e më poshtme në pesë rajonet e Kosovës: Prishtinë, Pejë, Prizren, Gjilan dhe Mitrovicë.

Për më shumë informata për secilën ndërmarrje shoqërore apo aset, klikoni në faqen e internetit të AKP-së:

http://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,35 në gjuhen shqipe.

http://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,35 në gjuhen serbe.